Duet 1| Normálne zobrazenie |

ARD PROJEKT - ateliér rodinných domov

Ing. Martin Michalík , Liptovská 30, 821 09 Bratislava

OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Objednávam si u Vás projekt rodinného domu (5 paré) s názvom :
Duet 1
Prevedenie domu :
Normal
Zrkadlo
Miesto výstavby rodinného domu :
Mesto / Obec : Parcela č. :
Okres :
Meno a priezvisko stavebníka – investora :
Meno a priezvisko :
Presná adresa bydliska :
Ulica :
Mesto : PSČ :
Kontaktné údaje :
Email :
Telefón : Fax :
Dodávka projektu :
Osobne
Poštou na dobierku
(projektová dokumentácia bude poslaná na uvedenú adresu bydliska, k cene projektu sa prirátava poštovné, balné a poistenie v hodnote 15 €
Platba zálohy (záloha za typový projekt 250,-EUR) :
Osobne v hotovosti
Poštovou poukážkou
(priložte fotokópiu ústrižku poukážky)
Platbou na účet
č.ú. : 2629712266/1100 Tatra banka, a.s. (priložte fotokópiu prevodného príkazu, resp. oznámte na tel.č. 0905/751 534)
Dátum objednávky :
18. 8. 2018
Dátum expedovania* :
Cena projektu :
1100.00 €
* Dátum expedovania je 3 až 5 pracovných dní od doručenia zálohy.
Odberateľ sa zaväzuje prevziať projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne / dátum expedovania / a zaplatiť zaň dohodnutú cenu . Pokiaľ si odberateľ nevyzdvihne projekt do 60 dní od dohodnutého termínu, objednávka sa považuje za stornovanú. Pri stornovaní objednávky uhradená záloha vo výške 250,-EUR prepadá v prospech zhotoviteľa. Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami zhotoviteľa, podmienkam porozumel, súhlasí s nimi a je oprávnený záväznú objednávku v mene investora uskutočniť.

Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujem správnosť údajov uvedených v tejto objednávke.

Objednávateľ: ............................................................