O PROJEKTOCH

Všetky nami dodávané typové projeky rodinných domov slúžia pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a platnými Slovenskými technickými normami. Projekt rodinného domu dodávame v tlačenej forme v základnom vyhotovení v 5 paré.

Čítaj viac...

OBSAH TYPOVÉHO PROJEKTU

TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU OBSAHUJE:

 • PROJEKT ARCHITEKTÚRY
 • PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY
 • PROJEKT STATIKY
 • PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
 • PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY
 • PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU
 • PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

Čítaj viac...

TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU NEOBSAHUJE:

Typové projekty neobsahujú výkaz – výmer ako sumárny dokument. Typové projekty obsahujú materiálové nápočty základných stavebných materiálov , t.j. množstvá betónu , DT tvárnic, murovacieho materiálu, výkazy reziva, krytiny, ocele, prvkov skladaného stropu, prefabrikovaných prvkov, výkazy výplní otvorov, klampiarskych a zámočníckych výrobkov a tiež výkazy materiálu pre jednotlivé profesie.

Vzhľadom na rozdielnosť miestnych regulatívov, polohu a umiestnenie verejných sietí a rozličnosť konfigurácie terénu, projekt neobsahuje osadenia do terénu – situáciu a napojenie na inžinierske siete.

Podrobnosti ohľadne projektu situácie a napojenia na inžinierske siete nájdete v kapitole PROJEKT OSADENIA RODINNÉHO DOMU.ZMENY TYPOVÉHO PROJEKTU

Typové projekty prezentované v časti katalóg rodinných domov sú základné varianty stavieb. Väčšina týchto projektov je ponúkaná v rôznych modifikáciách. Pokiaľ stavebníkovi v projekte domu niečo nevyhovuje, je možné vykonať zmenu podľa jeho požiadaviek.

Na základe individuálnych požiadaviek stavebníkov ponúkame vypracovanie zmien typových projektov t.j. úpravu projektu na mieru. Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé a prípadná zmena môže mať dosah na konštrukčné riešenie, je potrebné zmeny prekonzultovať s projektantom. Podľa rozsahu zmien bude další postup v zmysle technického riešenia, termínu a ceny za úpravu projektu dohodnutý individuálne.

Čítaj viac...

ZRKADLOVÝ OBRAZ TYPOVÉHO PROJEKTU

Pri výbere typového projektu rodinného domu často nastane situácia, že Vami vybraný typ domu spĺňa Vami požadované parametre, ale nevyhovuje Vám z hľadiska orientácie na svetové strany, alebo jeho umiestnenie nevyhovuje vzhľadom k susedným stavbám, odstupovým vzdialenostiam, pohľadovým osiam, alebo iným skutočnostiam.

V takom prípade často pomôže otočenie domu resp. preklopenie pôdorysu objektu tzv. „ ZRKADLOVÝ OBRAZ “. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v objednávke. Následne Vám bude dodaná projektová dokumentácia v zrkadlovom obraze.

Vyhotovenie projektu v zrkadlovom obraze je prevedené pre všetky typové projekty a projekty sú dodávané za rovnakú cenu, ako projekty v základnom prevedení.

INÉ PROJEKTY

V prípade, že si z akéhokoľvek dôvodu nevyberiete v ponuke typových projektov spracujeme pre Vás projekt na mieru. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole INDIVIDUÁLNY PROJEKT RODINNÉHO DOMU


Informácie ohľadom projektov drobných stavieb nájdete v kapitole DOPLNKOVÉ PROJEKTY.

Jedná sa o projekty drobných stavieb a príslušenstva. Napr. projekt žumpy (ak nie je možné objekt napojiť do verejnej kanalizácie), projekt samostatne stojacej garáže, garáže so skladom a dvojgaráže, altánku...INDIVIDUÁLNY PROJEKT RODINNÉHO DOMU

V prípade, že si z našej ponuky, alebo z ponuky konkurenčných spoločností nevyberiete žiadny z typových rodinných domov, vypracujeme Vám projekt na mieru. Cesta k Vášmu vysnívanému domu na mieru sa skladá z piatich krokov.

Čítaj viac...

DOPLNKOVÉ PROJEKTY

Čítaj viac...

PROJEKT OSADENIA RODINNÉHO DOMU

Projekt osadenia a napojenia rodinného domu má obsahovať: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby v mierke 1:200, projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN.

Z dôvodu rôznorodosti stavebných parciel, veľkosti a orientácie pozemku, výškovej konfigurácie terénu a polohy inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typový projekt. Táto časť projektu je individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu.


Pre účely vydania stavebného povolenia musí byť okrem projektu stavby predložený aj projekt osadenia rodinného domu na pozemok / tento nie je súčasťou typového projektu /. Projekt osadenia rešpektuje a zohľadňuje požiadavky špecifikované v územnom rozhodnutí a odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Podrobnejšie o odstupoch stavieb - Legislatíva (ukáž/skry)

Tento projekt Vám môže vypracovať odborne spôsobilý projektant s oprávnením v mieste Vášho bydliska, alebo Vám ho po dohode vypracujeme v našom ateliéri.

Podklady pre projekt osadenia rodinného domu - SITUÁCIU

Pre správne vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:

 • list vlastníctva - kópiu
 • výpis z katastrálnej mapy
 • geodetické zameranie polohopisu a výškopisu - v digitálnej formáte (.dwg, .dxf, .dgn)
 • ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku ich polohy a dimenzie
 • hydrogeologický prieskum spracovaný oprávnenou osobou (ak bol spracovaný)

Podklady pre projekt napojenia rodinného domu - PRÍPOJKY Pre správne vypracovanie projektu napojenia rodinného domu na inžinierske siete je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:

 • projekt osadenia rodinného domu
 • polohy, dimenzie, materiál a body napojenia verejných sietí: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete – rozvod NN
 • iné napr. polohy ochranných pásiem, vecné bremená a pod.